The Awaited Truth from The Holy Spirit

in fulfillment of Jesus' promise in John 16:13

Siyam na Mensahe sa Iisang Puso


   Jun 07

Siyam na Mensahe sa Iisang Puso

Pagnilayan ninyo mga minamahal Ko. Siyam na bilang na mensahe sa iisang puso na pinagmulan hambing sa bilang ng Kristo (9). Bukal ng habag , bukal ng awa bilang Hesukristo (DIVINE MERCY) na nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay.

960136_10200163289313659_1679842819_nMagandang umaga mga minamahal ko..mga taga-sunod , taga-subaybay na nalikom ng Ama sa iisang damdamin Niya..ibinigay sa tao upang bahaginan Niya at ipadama ang wagas na pag-ibig Niya. Hambing sa isang puno ng saging, marupok mang naturingan, mga dahon mapaspas lamang ng mahinang hangin ay nanga-pupunit sila. Punong taglay niya karitan mo lamang ay sisibol ang katas nya. Iyan ang puno ng saging sadyang marupok, subalit ang kanyang bunga sa iisang puso ay maraming sumisibol sa mga buwig niya.. hambing sa taong marupok at mahina pa sa pananampalataya at hindi pa bukas sa katotohanan maraming dulot sa iisang puso nya na taglay ng katawan nya madaling masaktan, madaling magalit, madaling mag-ngitngit, madaling mag-damdam, medaling mainggit , medaling mag selos ang puso niya. Tinik na sumisibol na hindi mabunot kung hindi niya pagninilayan na ang buhay pala ay hambing sa puso ng saging..sarado man ito maaaring buksan ng Ama kapag tinanggap Siya.


181232_10200163291633717_109667426_n
Katotohanang katotohanan ang pusong sarado ay maaaring buksan ng Ama at pamukadkarin Niya hambing sa bulaklak na napabubuka Niya upang sa gayon masilayan ang nectar nya. Ganyan kabuti ang Ama..hanapin Siya, kilalanin Siya, tanggapin Siya, panaligan Siya, manapalataya kang anak Niya at patototohanan Niya na Siya ang Diyos na buhay! Na magagawa Niya ang lahat sa bawat anak Niya.

425222_10200163290513689_780542958_nDalawang balok ng puso ay unang binukas Niya upang sumibol ang bunga nya. Hambing sa patay na damdamin na taglay ay galit at pagdaramdam na maaaring buksan nya at buhayin ay pagmamahal at kabutihan ..hambing sa dalawang sumibol na buwig niya na mga bulaklak pa ang makikita.

972117_10200163290113679_893333135_nNang mabuksan siya, nagsimula nang bumuka at naragdagan muli ang pagbubukas nya kaya’t nagkakaroon na ng bunga na sa hindi namamalayan at hindi nakikita, Ama kumikilos sa kanyang buhay nang dahil tinanggap na niya ang Amang may karapatan na hawakan ang puso niya, taglay ng pagkatao bilang nilalang Niya. Oh kay buti mo Ama! Dakila Ka!

5882_10200163292353735_1630679811_nPagnilayan mga anak Ko, ang mga piling ng mga saging na ito na bumuka na at kitang kita na ang pagkakahanay-hanay nila. Maging ang pagkakahiwalay ng saging na naging bunga..ganyan kumilos ang Ama. Ang imposible sa Kanya ay posibleng magagawa Niya. Sinong taong may kamay na magagawa niya na ang dikit-dikit na sumibol na bunga sa isang puso ng saging ay mapag hiwa-hiwalay niya. Kapag pinigkal mo iyan bilang kamay ng tao ang gagalaw ay maaaring mangaputol sila sa murang bunga nya at sariwa pa ay hindi na pakikinabangan. Kaya walang makagagawa niyan maliban nga Siya, mga kamay Niya ang kikilos sa kapangyarihan Niya upang maganap ang lahat.

181213_10200163568600641_1376846407_nAt iyan ang pawang katotohanan..mga bungang pinagsunod-sunod Niya. Ang sungot ay wala na at maliwanag ng nakikita na saging na saging na siya na nagbabadya na ang bunga niya ay lumalaki na. nagkakaroon na ng laman ang loob nila kung kaya’t may pakinabang ng naturingan siya.

933915_10200163292113729_1029142881_n

Iyan ang katotohanan..sa pag-usad ng mga araw , buwan mang naturingan na hinintay ang pagbubuka ng bawat balok nya bilang isang pusong pinagmulan, nagsiluwal ang mga piling, nasilayang tuwiran bungang mainam. At kung inyong pagmamasdan pagkahaba-haba, siksik ang bunga niya, sunod-sunod ang mga bunga niya. Subalit naka-ugnay sa isang puso lamang. Iyan mga mahal Ko ang gawa ng Ama, sa isang puso Niya na kung dadamhin ng bawat anak Niya ang dulot na pag-ibig Niya..bawat anak Niyang tumanggap sa Kanya na naka-ugnay sa Kanya ay tuwirang mabubuksan pusong taglay ng sino man. Mahaba mang pagbabata na sakit at dusa, pagdaramdam, hinanakit, galit at poot , selos at inggit..kapag Siya ang kinilala, ipaparam na lahat iyan. Lilinisin ang puso, mga balok na dumi..mga sungot na taglay niya ay mawawala na. kaya sisibol ang ligaya , makikinabang ang bawat isa sa bungang dulot ng kinilala ay Siya bilang Ama ng katotohanan na Siya ang bumuhay sa bawat isang nilalang. Tanging sa Kanya nakasalalay ang buhay. Kaya mga mahal Ko, puso nyo ay iugnay sa Kanya habang nabubuhay sa sanlibutang ito na tinatahanan bilang mga tao na anak Niyang minamahal.

 

 

10084_10200163291793721_1267104383_n

Katotohanang katotohanan may nasayang ba o masasayang sa pagtanggap sa Kanya, pagkilalang totoo? Tulad ng isang puso na simula ay sarado hanggang sa unti-unti NIyang mabuksan nang dahil sa pagkilalang tuwiran ng bawat anak Niya na nasumpungan Siya hindi man nakikita tinanggap ng puso niya, nadama ang pagmamahal niya, nagbunga na tuwiran hanggang pakinabangan at maging kabusugan. Tulad ng mga saging na nagsimula sa kaunting paghinog hanggang malubos ang kahinugan niya at pigtas na lamang ng pigtas ang bawat nasang tumikim at kumain sa kanya. Iyan mga mahal Ko ang pawang katotohanan. Ang sino mang sa Ama ay kumilala at damhin ang puso Niya bilang tunay na mapagmahal, mapagkalinga, mapagpatawad, mapagparaya, mapagbigay, mapagpakumababa..tatamasahin nila ang tamis ng bunga na dulot Niya. Tulad ng kulay ng mga saging na piling-piling, dilaw simbolo ng liwanag . Ama , Anak at Espiritu Santo, tanggapin mo tao magliliwanag ang buhay mo..matututong magmahal ka ng tapat sa kapwa mo..ikaw rin ang makikinabang sa mabubuting ginawa mo sa kapwa mo tao. Kung ang tamis na nakamtan mo na sa pag-ibig ng Ama ay nadama mo ito, bawat nabahaginan mo tulad ng isang piling na saging iyan ang nais ng Ama magka-isa ang bawat isa sa Espiritu Niya pupuspusin Niya ng liwanag at tamis ng buhay. Mga minamahal Ko, pagnilayan ninyo ang mga mensahe na naitala sa nilikha ng Ama dito sa lupa.

Puno ng saging hambing kay Kristo, Siya ang nag-iisang puno ng Iglesia na sugo ng Ama upang ipadama ang isang pusong damdamin na mula sa Kanya na may katapatan, makatotohanan at mapagmahal, walang hangganan, walang katapusan ang pagbubukas Niya sa mga puso ng tao para Siya’y madama at ganap makilala sa pamamagitan ng Espiritu Santo kamtin nawa ninyo mga mahal Ko ang layunin, adhikain at alay sa inyong lahat. Sumainyo ang kapayapaan! Sa ibabaw ng kalupaan iba’t –iba ang nananahan, yaon ay ang mga nilikha ng Amang mahal na kung pag-ninilayan mahiwaga Siyang tunay . Kaya mga minamahal Ko, buksan ninyo ang mga mata ninyo at silayan ang kalikasan ..masasambit ninyo na walang kamatayan ang Ama na bumuhay sa inyo. Kaya’t ang nais Niya malikom ang mga tapat na sa Kanya ay ganap na kikilala, tatanggap sa isip, sa salita at sa gawa ay maliwanag na ang paghahari ng Espiritu Santo ay suma-sa kanyang katauhan. Hindi kayang gawin ito ng tao subalit ang nananalig at nananampalataya na ang Kristo ay muling nabuhay at tinanggap bilang tagapag ligtas daan ng katotohanan patungo sa kaluwalhatian ay kakamtin niyang ganap ang buhay na walang hanggan sapagkat ang tumanggap sa Anak marapat na tanggapin din niya ang Ama sapagkat sa iisang Espiritu ay nagka-isa . Mahal na mahal Ko kayo! Patnubayan kayo sa tuwina , magalak at magpugay ..ang may pang-unawa ay nakaunawa sa bawat Aking iniulat na hindi tao ang pinagmulan at inyong pagnilayan kung ganang pawang katotohanan ang sa Aki’y tinuran. NEKEREMENEANAM.. NEKEREMENEANAM..NEKEREMENEANAM. Pagpalain kayong lahat! Makaabot sa apat na sulok ng daigdig sa kalooban ng Ama. Sumainyo ang kapayapaan at kagalakan! Magmahalan kayong lahat mga anak naturingan ng Amang lumalang. Iyan ang katotohanan na kaisa kayo sa Kanyang kabutihan.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Facebook comments: