The Awaited Truth from The Holy Spirit

in fulfillment of Jesus' promise in John 16:13

Ang Pagtanggap


   Jun 07

Ang Pagtanggap

10084_10200163291793721_1267104383_nKatotohanang katotohanan may nasayang ba o masasayang sa pagtanggap sa Kanya, pagkilalang totoo? Tulad ng isang puso na simula ay sarado hanggang sa unti-unti NIyang mabuksan nang dahil sa pagkilalang tuwiran ng bawat anak Niya na nasumpungan Siya hindi man nakikita tinanggap ng puso niya, nadama ang pagmamahal niya, nagbunga na tuwiran hanggang pakinabangan at maging kabusugan. Tulad ng mga saging na nagsimula sa kaunting paghinog hanggang malubos ang kahinugan niya at pigtas na lamang ng pigtas ang bawat nasang tumikim at kumain sa kanya. Iyan mga mahal Ko ang pawang katotohanan. Ang sino mang sa Ama ay kumilala at damhin ang puso Niya bilang tunay na mapagmahal, mapagkalinga, mapagpatawad, mapagparaya, mapagbigay, mapagpakumababa..tatamasahin nila ang tamis ng bunga na dulot Niya. Tulad ng kulay ng mga saging na piling-piling, dilaw simbolo ng liwanag . Ama , Anak at Espiritu Santo, tanggapin mo tao magliliwanag ang buhay mo..matututong magmahal ka ng tapat sa kapwa mo..ikaw rin ang makikinabang sa mabubuting ginawa mo sa kapwa mo tao. Kung ang tamis na nakamtan mo na sa pag-ibig ng Ama ay nadama mo ito, bawat nabahaginan mo tulad ng isang piling na saging iyan ang nais ng Ama magka-isa ang bawat isa sa Espiritu Niya pupuspusin Niya ng liwanag at tamis ng buhay. Mga minamahal Ko, pagnilayan ninyo ang mga mensahe na naitala sa nilikha ng Ama dito sa lupa. Puno ng saging hambing kay Kristo , Siya ang nag-iisang puno ng Iglesia na sugo ng Ama upang ipadama ang isang pusong damdamin na mula sa Kanya na may katapatan, makatotohanan at mapagmahal, walang hangganan, walang katapusan ang pagbubukas Niya sa mga puso ng tao para Siya’y madama at ganap makilala sa pamamagitan ng Espiritu Santo kamtin nawa ninyo mga mahal Ko ang layunin, adhikain at alay sa inyong lahat. Sumainyo ang kapayapaan! Sa ibabaw ng kalupaan iba’t –iba ang nananahan, yaon ay ang mga nilikha ng Amang mahal na kung pag-ninilayan mahiwaga Siyang tunay . Kaya mga minamahal Ko, buksan ninyo ang mga mata ninyo at silayan ang kalikasan ..masasambit ninyo na walang kamatayan ang Ama na bumuhay sa inyo. Kaya’t ang nais Niya malikom ang mga tapat na sa Kanya ay ganap na kikilala, tatanggap sa isip, sa salita at sa gawa ay maliwanag na ang paghahari ng Espiritu Santo ay suma-sa kanyang katauhan. Hindi kayang gawin ito ng tao subalit ang nananalig at nananampalataya na ang Kristo ay muling nabuhay at tinanggap bilang tagapag ligtas daan ng katotohanan patungo sa kaluwalhatian ay kakamtin niyang ganap ang buhay na walang hanggan sapagkat ang tumanggap sa Anak marapat na tanggapin din niya ang Ama sapagkat sa iisang Espiritu ay nagka-isa . Mahal na mahal Ko kayo! Patnubayan kayo sa tuwina , magalak at magpugay ..ang may pang-unawa ay nakaunawa sa bawat Aking iniulat na hindi tao ang pinagmulan at inyong pagnilayan kung ganang pawang katotohanan ang sa Aki’y tinuran. NEKEREMENEANAM.. NEKEREMENEANAM..NEKEREMENEANAM. Pagpalain kayong lahat! Makaabot sa apat na sulok ng daigdig sa kalooban ng Ama. Sumainyo ang kapayapaan at kagalakan! Magmahalan kayong lahat mga anak naturingan ng Amang lumalang. Iyan ang katotohanan na kaisa kayo sa Kanyang kabutihan.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Facebook comments: