The Awaited Truth from The Holy Spirit

in fulfillment of Jesus' promise in John 16:13

Ang Paglaya


   Jun 06

Ang Paglaya

383500_626257767387014_2055481818_nMga minamahal Ko, ang paghahari ng Ama ay walang katapusan , pagmamahal Niya’y walang kamatayan sa iba’t-ibang kaparaanan napapakita Niya ang Kanyang kadakilaan, ang Kanyang kahiwagaan, naipapadama Niya ang Kanyang tapat at wagas na malinis na pagmamahal. Hambing sa dalawang hayop na ito, isang kambing at aso na kung pagmamasdan sila’y kapwa malungkot..nakakulong sa rehas, nakapatong sa bato para bagang tinuturan nila..ano ba itong buhay natin? Tayo’y naririto walang kasama, nakakulong , walang bantay.. sa pananaw kung pagmamasdan mo wala nga ba silang bantay? Sila nga lang bang dalawa? Ang lalim ng kanilang iniisip subalit nakayapos pa rin ang aso sa kambing at para bagang inaaliw. Idinaiti pa niya ang kanyang ulo, kinabig ng kanyang kamay hinahagod ang kanyang likod na para bagang sinasabi niya..kaibigan ano ba ang problema mo? Huwag kang malumbay..naririto ako bagama’t tayo lang dalawa, wala tayong kasama..nagugutom ka ba? Pagmasdan mo ang palibot..kulay luntian ang damo ..sa oras ng pagkain natin maalala tayo ng may ari sa atin para tayo’y pakainin at busugin tayo. Bagama’t ngayon ay iniwan tayong dalawa kaya huwag ka nang malumbay o malungkot..mayroon naman tayong tinutuntungang bato, makalalaya din tayo sa takdang oras na pakawalan tayo dito. Iyan ang katotohanan mga minamahal Ko, kayo ba ay nakulong ng damdamin ninyong pag-aalala sa buhay, sa maraming alalahanin, sa maraming pagkatakot, sa maraming kaguluhan na hindi ninyo kayang ipaliwanag na nakapagdudulot ng lungkot o lumbay ng inyong katauhan bilang taong nilalang? Pagmasdan ninyo ang batong tinutuntungan ng dalawang hayop na ito..matibay silang nakaakyat na para bagang hindi malalaglag. Iyan ang pawang katotohanan mayroon kayong sandigang bato , batong hindi matitibag , hindi mabubuwag , hindi mawawasak..KRISTONG tagapagligtas, sandigang bato na matibay. Marami ang nilalang abala ang isipan sa mga bagay na pang-sanlibutan , pagkatakot sa buhay nang dahil sa kahirapan, naghihinagpis dahil sa kabiguan. Huwag mahal Ko, kapiling nyo’y Ama sa pamamagitan ng Espiritu Niya. Pagmasdan ninyo ang kalawakan..kung ang ulap ay napababagsak upang maging ulan, ang damo ay napasisibol sa parang. Ikaw pa kaya na anak Niyang minamahal na kung kikilalanin lamang Siya, Siya ang papawi ng lumbay, ng kagulumihanan, ng pag-aalala sa buhay. Damhin ang Kanyang wagas na pagmamahal at katapatan..ang kalinga Niya ay walang katapusan. Makalalaya ang bawat alipin sa dusa’t hilahil , sa karamdaman ng kaluluwa at katawan , sa mga balakid sa buhay..Ama’y kilalanin, sandigan mo Siya bilang anak ka. Magmahalan hindi man magkakalahi, hindi man magkaka-uri tulad ng dalawang hayop na nagka-isa hindi man magka-uri ang pagka-hayop nila. Kung sila na hayop lamang mas mababa ang uri kaysa tao, nagkasundo, kayo pa kayang tao na mas mataas ang uri ang hindi ito magawa? Binigyan ng puso para damhin ang kapwa, ang isip para paandarin sa mabuti at makagawa ng mabuti ang bawat isa dito sa lupa. Mahal na mahal Ko kayo! Patnubayan kayo ng Ama, Anak at Espiritu Santo . Pagpapala’y laganap, walang katapusan na sumisibol hambing sa damo na napapasibol ng Ama ang iba’t-ibang uri dito sa lupa gayon din ang tao maaari Niyang baguhin , maaari Niyang pasibulin ang kabuhayan, ang galak, ang kapayapaan, ang liwanag ng buhay. Sa takdang panahon , araw, oras at buwan na nais Niyang ipagkaloob sa bawat isa hanapin lamang Siya at masusumpungan, kalinga’y ipapadama kanino man. NEKEREMENEANAM.. NEKEREMENEAM.. NEKEREMENEAM. Sa pangalang Hesukristo, kalayaa’y kakamtin nyo! Manalig, manampalataya mga mahal Ko sa dakilang Ama.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Facebook comments: